کاروانی

این شاخه حاوی ملزوماتی است که کاروان ها در مسیر پیاده روی اربعین مورد استفاده قرار می دهند.ملزوماتی مانند پرچم، دسته پرچم های سبک و تاشو و....

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید