سلامت

شاخه سلامت حاوی وسایلی است که در پیاده روی اربعین مناسب جهت تامین سلامت زائرین است.محصولات این شاخه بی شک مناسب مشکلات احتمالی ناشی از پیادهروی بلند مدت می باشند مشکلاتی مثل : تاول پا، پادرد و....

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید