صلوات شمار

اکثر افرادی رو که در مسیر پیاده روی اربعین میبینی مضغول ذکر وتسبیح و .. هستند.خیلی ها مشوغ ادای نذرهایی هستند که برای پیاده روی اربعین کرده بودند.عده ای برای ظهور حضرت حججت تعدادی صلوات نذر کرده اند و درحال ادای نذرخودشون هستند.خلاصه برای ادای این نذورات داشتن یک صلوات شمار کوچیک بسیار مناسب هست تا حساب نذورات را داشته باشیم.

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید