دستمال اشک

اشک بر امام حسین و مصادب آن حضرت با هر اشک دیده ای فرق دارد تاجایی که این اشک بسیار مهم دانشته شده و می تواند شفیع روز محشر باشد.بنابراین چه خوب است که بتوانیم برای اشک بر امام ارزش بیشتری قائل شده و با دستماس مخصوص این اشک را از چشمان خودپاک کرده تا در روز واپسین این دستمال اشک هم همراهمان در قبر گذاشته شده وشفیعی شود جهت کمتر شده سختی های قبر

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید